GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ NHÀ TRƯỜNG

Tiền thân trường THCS Quang Hán là Trường cấp I,II Quang Hán, sau đó đổi tên thành Trường PTCS Quang Hán. Đến năm 1997 tách ra thành 2 trường TH và THCS Quang Hán.

Trải qua 17 năm kể từ ngày tách trường, dưới sự chỉ đạo của cấp Ủy Đảng UBND – HĐND các cấp, Sự chỉ đạo sát sao của ngành GD&ĐT, sự ủng hộ nhiệt tình của các lực lượng xã hội, hội phụ huynh, đặc biệt bằng chính sự cố gắng không ngừng vươn lên, không ngừng lớn mạnh của các thế hệ thầy trò của trường, đã có thầy giáo, cô giáo là chiến sĩ thi đua cơ sở, là GVDG các cấp, nhiều năm liền, có cán bộ quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhà trường đã đào tạo được rất nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và đang công hiến tài năng trên mọi miền đất nước. Nhà trường rất vinh dự được Đảng và Nhà nước quan tâm, được các cấp các ngành, đoàn thể ủng hộ, các tầng lớp nhân dân tin cậy.

1. Bối cảnh chung của nhà trường

         a. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Về cơ cấu đội ngũ CB,GV: 17 đ/c.

* trong đó :

+ Cán bộ quản lý: 02 đ/c.

+ Giáo viên: 15 đ/c.

+ Nhân viên: 0 đ/c.

         - Về trình độ đào tạo: Đại học: 9 ; Cao đẳng: 8

         - Về tổ chức bộ máy: Có 03 tổ chuyên môn.

- Chi bộ Đảng CSVN: Có 11 đ/c.

- Công đoàn trường: Có 17 đ/c.

- Đội TNTP Hồ Chí Minh: Có 123 đội viên HS.

       b. Tổng số học sinh toàn trường: 132 em / 5 lớp.

         * Trong đó :

- Khối 6: 42 em.             - Khối 8: 29 em.

- Khối 7: 27 em.             - Khối 9: 34 em.

             (Bình quân: 26 học sinh/lớp)

         c. Cơ sở vật chất:

         - Tổng diện tích khuôn viên nhà trường: 2.868 m2.

         - Khối phòng học hiện có: 12 phòng.

         * trong đó:

         + 5 phòng làm lớp học văn hóa.

         + 1 phòng làm lớp học tin học.

        + 1 phòng làm góc sinh hoạt thân thiện cho trẻ vị thành niên.

        + 1 phòng làm phòng để sách giáo khoa.

          + 1 phòng làm phòng họp.

         + 1 phòng BGH làm việc.

          + 02 phòng để thiết bị dạy học

          - Khối phòng phục vụ:

         * trong đó:

         + Phòng thư viện: 0

         + Phòng thiết bị: 02

         + Phòng bảo vệ: 0

         - Khối phòng hành chính: 

           * trong đó:

         + Phòng làm việc của BGH: 1

         + Phòng họp Hội đồng: 1

         + Phòng truyền thống: 0

         + Phòng Công đoàn: 0

+ Phòng Đội: 1

         + Phòng văn thư: 0

         + Phòng y tế trường học: 1

- Khối phụ trợ:

         + Khu vệ sinh dành cho giáo viên: 2

+ Khu vệ sinh dành cho học sinh: 01

         + Nhà để xe cho giáo viên: 01

          + Nhà để xe học sinh: 1

         + Khu sân chơi, bãi tập cho học sinh: ( 01 khu giữa sân trường).

         d. Công tác quản lý tài chính: Nhà trường thực hiện quản lý tài chính theo quy định và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục.

         - Công tác tài chính: thực hiện thu chi, quyết toán thống kê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán, tài chính của nhà nước; mỗi học kỳ công khai tài chính trong Hội đồng giáo dục có sự giám sát của Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân.

         e. Công tác quản lý chất lượng

         - Nhà trường có đầy đủ hệ thống văn bản pháp quy về Giáo dục và Đào tạo. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ năm học; sự chỉ đạo của Sở, Phòng GD, của địa phương và tình hình thực tế nhà trường, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

         - Trong từng năm học, nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; quan tâm chú trọng các hoạt động chuyên môn như: dự giờ, thao giảng và thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học. Cuối mỗi năm học, cán bộ, giáo viên đều tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm về các hoạt động quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ.

         g. Các hình thức khen thưởng nhà trường đã đạt được

 - Năm 2008 được UBND tỉnh khen đơn vị hoàn thành phổ cập THCS.

- Từ năm học 2005-2006 đến năm học 2010-2011 được UBND huyện tặng giấy khen “Đơn vị văn hóa”.

- Năm học 2013-2014 được UBND Huyện khen đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”

- Năm học 2014-2015 được UBND Huyện khen đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”.

- Năm học 2015-2016 được UBND Huyện khen đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”.

- Năm học 2016-2017 được UBND  tỉnh khen đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”.

 

2. Mục đích, lý do, quy trình, phương pháp và công cụ tự đánh giá

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông là hoạt động đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông về mức độ đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mục đích của công tác tự đánh giá là để thấy rõ thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; giải trình với các cơ quan chức năng và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường. Trên cơ sở ấy, nhà trường đề nghị với các cơ quan chức năng kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục. Đó cũng là cơ sở, là tiền đề để các lực lượng xã hội tham gia giám sát chất lượng giáo dục và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường; đồng thời tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xã hội hoá giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban lãnh đạo nhà trường nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa của việc kiểm định chất lượng giáo dục, đã phổ biến chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của bộ GD&ĐT, về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở và các văn bản liên quan khác đến cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh toàn trường.

Nhà trường đã tiến hành đánh giá theo quy trình sau:

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá.

2. Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá.

3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

4. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.

5. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.

6. Viết báo cáo tự đánh giá.

7. Công bố báo cáo tự đánh giá.

Trường THCS Quang Hán ra Quyết định số: 05/QĐ-THCS QH, ngày 10 tháng 09 năm 2015, về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá chất lượng giáo dục của đơn vị gồm 9 thành viên. Hội đồng tự đánh giá phổ biến quy trình tự đánh giá và yêu cầu các bộ phận, cá nhân của nhà trường phối hợp thực hiện. Từng thành viên của Hội đồng tự đánh giá  thu thập các thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động giáo dục; đối chiếu, so sánh kết quả tự đánh giá với bộ tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GD&ĐT, xác định mức độ đạt (chưa đạt) của từng tiêu chí. Đồng thời trên cơ sở đối  chiếu, so sánh với bộ tiêu chuẩn của Bộ, Hội đồng tự đánh giá chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại, hạn chế, trong từng hoạt động giáo dục của nhà trường. Trên cơ sở ấy, nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp để tiếp tục phát huy những điểm mạnh; khắc phục những tồn tại, yếu kém, nâng cao và hoàn thiện chất lượng giáo dục của nhà trường.

Công cụ tự đánh giá là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Kết quả của quá trình tự đánh giá

- Qua quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, tất cả các thành viên trong Hội đồng Sư phạm nhà trường đã nhận thấy rõ thực trạng giáo dục của nhà trường: Những kết quả đã đạt được cần phát huy; những tồn tại, yếu kém cần khắc phục; nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tự đánh giá, sẽ góp phần cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Đồng thời, qua kết quả tự đánh giá giúp cho các cấp quản lý giáo dục, các lực lượng xã hội hiểu rõ về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường nâng cao chất  lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

- Qua quá trình tự đánh giá, nhà trường đã thu thập được tương đối đầy đủ các thông tin, minh chứng; xây dựng được kho dữ liệu của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ; đưa công tác lưu trữ tư liệu, hồ sơ…của nhà trường vào nề nếp, khoa học; nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý.

- Qua quá trình tự đánh giá, đối chiếu với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THCS (Thông tư 12/2009/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 5 năm 2009), trường THCS Quang Hán đã đạt được 34/36 tiêu chí.

- Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, trường THCS Quang Hán xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, công tác xã hội hoá giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả giáo dục của nhà trường; hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.